Ushtria shqiptare i përgjigjet Greqisë: Jemi gati për Iu.ftë, fitorja eshte e jona ne cdo rast!


Forcat e A.rmatosura të Shqipërisë janë të gatshme për të përballuar një s.uIm të mundshëm të u.shtrisë greke.

Teksa Athina ka shtuar f.orcat në kufi me Shqipërinë dhe ish-ministri i Jashtëm i Greqisë, Nikos Kotzias, ka deklaruar se një pjesë e ushtrisë greke nuk e njeh kufirin me Shqipërinë, ushtria shqiptare është e gatshme për t’iu përgjigjur as.hpër çdo lloj provokimi apo suImi konvencional. Me anë të një dokumenti, Ministria e Mbrojtjes tregon të gjitha pikat e forta të ushtrisë shqiptare në raport me ushtritë e vendeve të rajonit.

Për t’iu përgjigjur çdo k.ërcënimi që mund të vijë nga Greqia apo edhe nga Serbia, Ministria e Mbrojtjes thotë se ushtria shqiptare është e zhdërvjellët dhe me moral shumë të lartë. Sipas dokumentit, “Forcat e Ar.matosura do të zhvillohen si një f.orcë profesioniste me elemente të l.uftimit dhe të mbështetjes së lu.ftimit, mbi bazën e skenarëve të parashikuar. Forca do të jetë e zhdërvjellët për t’u angazhuar në një spektër të gjerë të detyrave lu.ftarake dhe joluf.tarake, brenda dhe jashtë vendit, në rajone të njohura e të panjohura, si dhe në kushte të vështira të motit dhe terrenit.

Rol vendimtar në këtë rritje të cilësisë do të ketë motivimi, drejtimi dhe menaxhimi më cilësor i personelit. Fuqia primare e f.orcës së ardhshme konsiderohet personeli i motivuar, arsimuar, stërvitur dhe pajisur, në përshtatje me rëndësinë dhe natyrën komplekse të misionit. Realizimi i kësaj ambicieje sigurohet përmes vendosjes së standardeve të larta të trajtimit, të cilat do të ruhen në nivele të larta në raport me aktorët e tjerë të tregut kombëtar të punës”.

Në dokument theksohet se ushtria shqiptare është e pajisur me a.rmatim modern dhe stërvitet sipas standardeve bashkëkohore. “Modernizimi i forcës, sidomos i njësive prioritare, do të jetë një përparësi e veçantë në vitet në vijim. Modernizimi i forcës do të vihet në shërbim të pajisjes të individëve, si prioritet i parë, për të vijuar me modernizimin e formacioneve të vogla e më tej atyre më të mëdha. Forca e ardhshme do të jetë një forcë moderne në pajisje e sisteme të ndërveprueshme me ato aleate, sipas standardeve të NATO-s. Standardizimi teknologjik do të synojë ndërveprimin brenda forcave dhe shërbimeve, atë me agjencitë e tjera shtetërore, si dhe me shtetet e tjera aleate. Forcat e Ar.matosura do të zhvillojnë kërkimet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, futjes së simulimeve dhe metodave bashkëkohore të përgatitjes lu.ftarake”.

Ministria ndalet edhe te dy veçori të tjera të ushtrisë shqiptare. “Forcat e A.rmatosura të Republikës së Shqipërisë do të jenë forca me kapacitete që sigurojnë dislokueshmërinë dhe mëvetësi. Synimi është që 40 për qind e Komponentit Aktiv Tokësor të jetë në gatishmëri për t’u dislokuar, ndërsa 10 për qind e dislokueshme (modulet e grup-batalionit të motorizuar) dhe e mbështetur nga ana logjistike për një rotacion 6 muaj deri në 1 vit në angazhimet e Aleancës. Sistemi i gatishmërisë lu.ftarake të Forcave të Ar.matosura të Republikës së Shqipërisë bazohet në forca të gatishmërisë së menjëhershme dhe forca të gatishmërisë së përshkallëzuar. Bazuar në llojin e operacioneve ku marrin pjesë, Forcat e A.rmatosura mbajnë në regjime të përshkallëzuara gatishmërie kapacitetet e tyre o.peracionale. Në përcaktimin e sistemit të gatishmërisë lu.ftarake mbahet parasysh koha e lajmërimit për rreziqet konvencionale, si dhe angazhimi i komponentëve të tjerë të fuqisë kombëtare e kolektive para forcës ushtarake”./Pamfleti